“ Witam!”

O mnie

Radca Prawny Jolanta Wolska (Cholewińska)
Image

“ kilka słów ... o mnie ”

Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Ekonomii i Administracji.

W okresie od 2010 do 2013 r. odbywałam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakończyłam egzaminem radcowskim. W czerwcu 2014 r. zostałam wpisana na listę radców prawnych pod numerem wpisu Wr - 2732.

Na moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe składa się praca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w renomowanych, wrocławskich kancelariach prawnych.

Od marca 2015 r. świadczę usługi prawne prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego Jolanta Wolska.

Imię i Nazwisko

Jolanta Wolska

Adres

ul. Wierzbowa 15 | 50-056 Wrocław

Telefon

+48 535 579 288

E-mail

kancelaria@jolantawolska.pl

“W jakiej dziedzinie mogę Ci pomóc”

Obszar praktyki

Świadczone przeze mnie usługi prawne dotyczą zarówno prowadzenia kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, jak również Klientów indywidualnych.

Usługi te polegają na udzielaniu pojedynczych porad prawnych, sporządzaniu analiz bądź opinii prawnych, jak również umów handlowych i ich opiniowaniu. Ponadto, usługi obejmują reprezentację Klientów Kancelarii w postępowaniach przed organami administracji publicznej, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami administracyjnymi. Oferowane usługi prawne świadczone są również poprzez uczestnictwo w negocjacjach handlowych.

Prawo cywilne- przykładowe wyliczenie
Pomoc przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego obejmuje w szczególności przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentację stron w postępowaniach sądowych dotyczących m.in.:

• wykonania, a także nieterminowego/nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w tym o zapłatę kar umownych, odpowiedzialności solidarnej Inwestora; • szkód majątkowych i zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe; • naruszenia dóbr osobistych; • odwołania darowizny, spraw spadkowych, m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, stwierdzenia nieważności testamentu, o zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze- sprawy najczęściej występujące
Doradztwo i reprezentacja w powyższym zakresie obejmuje głównie sprawy:

• o rozwód (z orzekaniem o winie stron/ bez orzekania o winie); • o ograniczenie/pozbawienie praw rodzicielskich; • o ustalenie/ podwyższenie/obniżenie alimentów; • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo administracyjne i zamówienia publiczne- przykładowa tematyka
Usługi obejmują głównie:

• reprezentację Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach m.in. o uzyskanie decyzji administracyjnych w tym w szczególności decyzji lokalizacyjnej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu, a także spraw dotyczących renty planistycznej, opłat za użytkowanie wieczyste, wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie z tego tytułu; • reprezentację Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących naliczenia różnego rodzaju opłat administracyjnych; • z zakresu prawa zamówień publicznych, reprezentuję zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcę na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, dokonywania analizy prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, opiniowanie zasadności złożenia i przygotowywanie odwołań oraz skarg do właściwych organów.

Prawo spółek handlowych- główny zakres
W tym zakresie świadczę usługi w zakresie:

• przygotowywania umów spółek i statutów; • zakładanie i rejestracja spółek handlowych; • dokonywanie zmian i wpisów w rejestrach spółek; • przenoszenie udziałów i akcji w spółkach; • reprezentacji w postępowania sądowych z tytułu subsydiarnej odpowiedzialności członków Zarządu; • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności; • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym; • doradztwo przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości.

Prawo kontraktów- przykładowe wyliczenie
W tej dziedzinie świadczę usługi poprzez przygotowywanie projektów umów handlowych oraz ich weryfikację, ale również wspomagając Klientów w negocjacjach handlowych. Najczęstszymi umowami handlowymi są:

• umowy o dzieło oraz o roboty budowlane (w tym oparte na FIDIC); • umowy o świadczenie różnego rodzaju usług oraz umowy zlecenia; • przedwstępne umowy sprzedaży; • umowy najmu i dzierżawy; • umowy dotyczące prawa autorskiego.

“System rozliczeń”

Wynagrodzenie

Systemy rozliczeń
Rozliczenie zadaniowe - polega na ustaleniu "z góry" konkretnej kwoty, która jest niezależna od poniesionego nakładu pracy. Zazwyczaj stosowane jest w przypadku zlecenia prowadzenia sprawy bądź wykonania pojedynczego zlecenia (np. opinii prawnej).
W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy sądowej możliwa jest modyfikacja rozliczenia zadaniowego poprzez powiększenie stawki podstawowej o tzw. success fee (w przypadku uzyskania przez Klienta określonego rezultatu).

Rozliczenie godzinowe - stanowi iloczyn liczby godzin poświęconych w związku z wykonaniem zlecenia oraz wcześniej ustalonej stawki za godzinę pracy. System ten preferowany jest przez przedsiębiorców, którzy zlecają prowadzenie stałej obsługi prawnej.
Dopuszczalna jest modyfikacja rozliczenia godzinowego poprzez ustalenie limitu godzin, powyżej którego zostanie zastosowana preferencyjna stawka godzinowa.

Wysokość i forma rozliczeń

Wysokość i forma wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, bowiem jest ono determinowane przez elementy t.j.:

• przedmiot zagadnienia prawnego i stopień jego zawiłości, wartość przedmiotu sporu oraz prognozowany nakład pracy, termin i miejsce wykonania usługi.

“Najbardziej pożyteczne w życiu to własne doświadczenie - Walter Scott ”

Klienci

z kim współpracowałam

Cook and Love

www.cookandlove.pl

See more

Media Click

www.mediaclick.pl

See more

Higieniczny

www.higieniczny.pl

See more

Smartbin

www.smartbin.pl

See more

Stanwuk

www.stanwuk.pl

See more

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej

GOPS Rudna / pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna

See more

B+K Polska

www.bk-international.com/pl

See more

“ Masz wątpliwości bądź pytania?”

Kontakt

Skontaktuj się ze mną!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zapraszam na spotkanie we Wrocławiu. Dodatkowo zapraszam do współpracy w Nysie oraz w Dębicy.